Esenyurt Boşanma Avukatı

Esenyurt boşanma avukatı, aile hukuku konusundaki bilgi, deneyim ve birikimini danışanları ve müvekkillerinin lehine kullanarak mesleğin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Esenyurt boşanma avukatı, donanımlı tam profesyonelliği sayesinde danışan ve müvekkillere güvenilir ve dürüst hukuki danışmanlık sağlar bulunur.

Esenyurt-bosanma-avukati-1

Sedri Hukuk Bürosu Esenyurt Boşanma Avukatı Hizmetleri

Boşanma, eşler henüz hayattayken,kanunların öngördüğü nedenlerden doğan, eşlerden birinin başlatmış olduğu boşanma davası sonucunda hakim kararı ile sonuçlandırılmasıdır. Boşanma davaları asliye ceza ve aile mahkemelerinde görülebilir. Esenyurt boşanma avukatı, bu süreçlerde söz konusu danışanlarla birlikte çalışmakta ve hukuki bakımdan destek sağlamaktadır. Boşanma hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunan 

Esenyurt boşanma avukatı, boşanma davalarında geniş bir hizmet perspektifi sunmaktadır;

 • Nişanlılık ilişkisi bakımından maddi ve manevi tazminat davalarının takibi,
 • Hükümsüz (geçersiz) evlilikler ve evliliğin sonuçlanması esnasında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti (evlenmenin yokluğu, evlenmenin geçersizliği, davacının evlilik sırasında aldatma, korkutma veya yanılma durumları vb.),
 • Sadakatsizlik söz konusu olduğunda boşanma davasının vaziyeti ,
 • Ciddi düzeyde tehlike, şiddet veya onur kırıcı davranışlara maruz kalma halinde  boşanma davası,
 • Suç işleme ve hatta ahlaki açıdan kabul edilemez davranışlar sergileme sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası,
 • Terk nedeniyle boşanma davası, evlilik birliğinin köklü şekilde bozulması temelinden sarsılma gibi sebeplerle boşanma davası,
 • Anlaşmalı ve ihtilaflı (çekişmeli) boşanma davalarında dava başvurusunun hazırlanması,
 • Mutabakat sağlanmış boşanma sürecinde mutabakat metni (boşanma protokolü) düzenlenmesi,
 • Önceki boşanma davasının reddi veya taraflardan birinin boşanmayı reddetmesi halinde takip edilecek hukuki planlamanın belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ayrılık davalarının takibi,
 • Bakım nafakası ve yardım nafakası istemleri,
 • Boşanma sürecinde maddi ve manevi tazminat gibi hukuki talepleri için hukuki danışmanlık ve hizmeti,
 • Velayet konusunda ( çocuğun ebeveynler arasındaki sorumluluk paylaşımı) hukuki danışmanlık ve velayet davalarında temsil,
 • Soybağı ilişkisi davalarının takibi (soybağının (nesebin) reddi davaları, babalığın saptanması davaları, yabancı unsurlu tanıma işlemleri, geçersiz ,dolayısıyla kanuna aykırı evliliklerde soybağı işlemleri vb.),
 • Mal rejiminin tasfiye vasıtasıyla sonlandırılması ile ilgili taleplerin danışmanlık ve temsil ilişkisiyle takibi,
 • Uluslararası boyutlu dolayısıyla yabancı unsurlu aile hukuku anlaşmazlıklarının çözümü dahil olmak üzere, 

aile hukukunda alan bulan birçok hukuki işlem, uyuşmazlık ve davalarda danışmanlık ve avukatlık vekilliği hizmeti sağlar.

Esenyurt Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

E-posta: info@sedrihukukburosu.com

Telefon: 0505 555 55 55

Adres:Cumhuriyet, Nazım Hikmet Blv. No:91 D:57, 34515 Esenyurt/İstanbul

İstanbul Esenyurt Sedri Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davası çeşitli olayları kapsayabilmektedir, bu da haliyle , boşanma davası için ödenecek ücrette farklılıklar meydana gelebilir. Boşanma davalarında uzmanlaşmış bir Esenyurt avukat, davanın niteliğini iş külfeti, davanın hangi muhakeme safhasında olduğunu, delillerin vaziyetini, boşanmaya müessir olan tarafların kusurluluk durumunu ve anlaşmazlık konularını değerlendirdikten sonra mukabil tayin etme kararı vermektedir. Bu nedenle, boşanma davalarında ehlileşmiş avukatlar arasında ücret farklılıkları oluşabilmektedir.

İstanbul’da boşanma avukatından danışmanlık almak isteyen danışan ve avukat arasında belirlenmesi gereken ücret, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde saptanan tutarın alt sınırını oluşturur. 2023 yılında boşanma avukatı için ödenmesi zaruri olan asgari ücret 9200 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücrete KDV dahil değildir.

Avukatlık ücretleri için başvurulmakta olan  bir diğer kılavuz tarife, barolar tarafından tarafından belirlenen ve yayınlanan ücret tarifesidir.Her şehre göre değişiklik arz eden bu tarifeler bağlayıcı değildir.Boşanma avukatı ücretleri konusunda sadece bir öngörü meydana getirirler.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ 2023
 TBB Asgari Ücret Tarifesiİstanbul Barosu
Anlaşmalı Boşanma Davası9200 TL27.000 TL
Çekişmeli Boşanma Davası9200 TL40.000 TL

Esenyurt Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Esenyurt boşanma avukatı; avukat yardımına konu edilen davanın konusuna, çekişmeli (ihtilaflı) veya anlaşmalı olması, maddi ve manevi tazminat istemi, dava türü ve aşaması, niteliği, dosyanın iş yükü ve dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Boşanma avukatının talep edeceği ücreti değiştiren bir diğer etken ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Esenyurt Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Boşanma davaları çok fazla vakıa barındırmaktadır dolayısıyla ücret değişikliği de söz konusu olmaktadır. Sedri boşanma avukatı, avukatlık hizmeti verdiği davanın mahiyetine , ihtilaflı veya anlaşmalı olmasına, maddi ve manevi tazminat talebine, dava cinsine ve aşamasına, dosyanın işleklikliğine ve üzerinde harcanacak çalışma saatlerine göre ücretlendirme yapmaktadır. Esenyurt boşanma avukatının talep edeceği ücrete etki eden diğer bir faktör ise deneyim, uzmanlık ve mümeyyiz davalarda edinilen tecrübelerdir.

Boşanma Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davalarında söz konusu masraflar umumiyetle avukatlık ücreti, yargılama giderleri, harçlar ve vergiler gibi etkenlerden oluşur. Avukatlık ücreti ile ilgili detayları ilgili başlıktan okuyabilirsiniz. Boşanma davalarında  diğer masraf kalemlerinin nelerden oluştuğunu incelemek gerekirse;

Başvuru harcı 269,85 TL 
Peşin harç 269,85 TL
Tebligat gideri290 TL
Vekalet suret harcı38,40 TL
Dosya gideri 13,95 TL
Bilirkişi ücreti 770 TL
Tanık gideri 82 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri 2062,35 TL

Sabit Harç, harç, avans ve masrafları kapsar. Maktu meblağ, her sene kanunda düzenlenen ücrettir. Bilirkişi ücreti yargılama anında mahkeme tarafından  belli olan ve davacı tarafa tevdi olunur. Yargılama gideri, harç ve masrafların tamamıdır. Dava sonuçlandığında davayı kaybeden taraf söz konusu olacak ve bu tarafın bu masrafları ödemesi zaruri bir hal alacaktır. 

Tevcih edilen harç ve gider kalemleri, boşanma davalarının belirli ölçülerdeki giderlerlerdir. Farazi bir örnek vermek gerekirse; ziynet eşyası istemi gibi takviye taleplerde bulunulması halinde münasip yani nispi harçlar gündeme gelir. Nispi harç ise söz konusu davanın vakıa veya değerine göre değişen harç cinsidir. Nispi harç durumunda, dava değerinin %11,38’inin dörtte biri dava açılırken, kalan tutar ise kararla müştereken tahsil olunur.

Davada mağlup olan taraf, davayı kazanan tarafın avukatına yapacağı tahsilat  “karşı vekalet ücreti” ile mükelleftir. Muhalefet vekalet ücreti, davada muvaffak olan tarafın avukatının hukuki hizmet bedelidir. Karşı vekalet ücreti, 2023 yılında 9200 TL olarak belirlenmiş olup, vergi şamilinde ise 9.936 TL’ye mukabil olur.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma, cima-i beraberlik içerisinde herhangi bir eşin boşanma davası açması ve mahkemede verilen hükümle sona erdirmektir. Boşanma davaları, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdiği davalara verilen isimdir. Boşanma davalarının belli bir müddeti yoktur.Davanın çekişmeli veya anlaşmalı olarak ilerleyip ilerlemeyeceğine tâbi olarak muhtelif olur.

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin anlaşmalı boşanma muahedesi üzerinde itilaf etmeleri halinde kısa bir müddette hasıl olur. Bu gibi davalar genellikle 1-2 ay içerisinde sonuçlanır. Fakat bunlar kesin süreler değildir. Bazı haller vardır ki 1 hafta gibi kısa bir sürede sonuçlanabilir.Keza , çekişmeli boşanma davaları nispeten 1,5 yıl kadar sürer. 

Bu 1,5 yıllık süre yerel mahkeme süresini ihtiva eder ve dosyanın istinaf yoluna gitmesiyle beraber süre gayri ihtiyari uzamalara sebep olabilir ve derdestlik süresi uzayabilir.

Esenyurt’ta En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma davalarında avukat muaveneti almak zaruri olmasa da, hak, menfaat, maddi ve zaman kaybı yaşamamak adına tecrübeli ve istidatlı, kabiliyetli bie Esenyurt boşanma avukatından yardım alınması müşavere olunur. Boşanma davalarıyla tesellüm eden avukatlar içinde  “en iyi” şeklinde bir muhasebe  yapmak doğru olmasa da, mütehassıs bir avukattan destek almanın ve örnek davalarla tecrübe kazanmış bir uzmandan yardım almanın oldukça istemalı olduğu kanıksanamayacak bir gerçektir.

Esenyurt Boşanma Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Esenyurt boşanma avukatı olarak mesleğini icra eden Sedir Boşanma Avukatı , boşanma davalarının özel hukuk alanında mevcudiyet gösterildiği bir dava türü olup, müvekkilinin çıkarlarını korumak ve hukuk ve ahlak dengesi gözetilerek hareket eder. Müvekkilinin arzularına uygun olarak, en doğru hukuki planlama hazırlanır. Olayın mahiyetine bağlı olarak ayrıntılı hakikatler özenli ve dikkatli bir biçimde inceler ve söz konusu bulguları lehine sonuçlandıracak şekilde  usul hukukuna uygun bir şekilde kullanır.

Esenyurt boşanma avukatı, kanun koyucunun değindiği usule bağlı kalarak güçlü bir dava dilekçesi hazırlanır ve süreç başlatılır. Dava dilekçesi müvekkilin lehine olacak şekilde tamamlanır ve yetkili mahkemeye arz edilerek boşanma davasını açılır. Dava tüm sürecinde dikkat ve özenle takip hizmeti yerine getirilir, görev ve yetkilerini icra eder.

Boşanma davalarında avukat tarafından takip edilen davalarda, kusurlu veya ihmali işlemlerin vuku bulması çok düşük bir olasılıktır. Bu da hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybının en az seviyeye çekilmesini sağlar. Boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukat, müvekkilin yararına olacak şekilde bilgi, birikim ve deneyimini aktif bir şekilde kullanır. Böylece müvekkilin dava sürecinden en iyi şekilde faydadan istihsal eder.

Boşanma Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Taraflar, avukatları olmadan da boşanma davası açabilir hatta takibini de yapabilirler.Lakin, boşanma davası, usul hukuku ve hukuk sistemi için teknik dava kapsamındadır , aile hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat tarafından takip edilmesi oldukça faydalı olacaktır. Çünkü beyanda haklı olan taraf, dava sonunda haksız  görülebilir veya hakkını tam tesis edemeyebilir.Birçok vakıada bu tarz handikaplarla karşılaşılabilir.

Taraflar ve bilhassa çocuklar  bakımından fazlasıyla baskılayıcı tesir altında olan boşanma davalarının, negatif noktalanmaması için boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukattan yardım almak, doğru ve sağlıklı bir yaklaşımdır. Böylelikle; süre, hak, menfaat ve maddi unsurlar açısından daha olumlu neticeler alınır.

Avukatı Ara